ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

+420739012845

michal.nemec@misteromilano.cz

Obchodní podmínky

  • Úvod
  • Obchodní podmínky
společnosti Michal Němec,
 
IČ:62011316,
se sídlem Skalsko 155, 294 26 Skalsko
 
 
1. Preambule
 
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě
 
www.misteromilano.cz, který je provozován Michal Němec, IČ:62011316, se sídlem Skalsko
 
155, 294 26 Skalsko. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje
 
zboží mezi Michal Němec, IČ:62011316, se sídlem Skalsko 155, 294 26 Skalsko (dále
 
jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“).
 
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující
 
podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž
 
nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky
 
je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn
 
a má možnost se s nimi seznámit.
 
 
 
1. Prodávající
 
Prodávajícím je Michal Němec, IČ:62011316, se sídlem Skalsko 155, 294 26 Skalsko. 
 
2. Kupující
 
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 
Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím
 
nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného
 
výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu
 
pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje,
 
které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
 
Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí
 
příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb.,
 
o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
 
Podnikatelem se rozumí:
 
osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
 
osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný
 
v živnostenském rejstříku),
 
osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních
 
předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a
 
osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního
 
předpisu.
 
Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito
 
VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák.
 
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
 
Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.
 
3. Spotřebitelská Smlouva
 
Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními
 
stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.
 
 
3. Zpracování osobních údajů
 
Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
 
osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území
 
ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka ) dává najevo, že si je vědom
 
všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů
 
pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů
 
je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu
 
stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou
 
plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi
 
třetích osob.
 
Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech
 
vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom,
 
že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich
 
přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále
 
má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
 
a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem,
 
odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování,
 
likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících
 
z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které
 
o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese
 
info@milano-beauty.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo
 
Prodávajícího.
 
 
4. Objednávka a uzavření Smlouvy
 
Kupující je oprávněn objednat zboží u Prodávajícího skrze objednávkový systém eshopu, popř.
 
telefonicky.
 
Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky,
 
kupní smlouva vzniká odesláním objednávky, popř. telefonickou objednávkou Kupujícího
 
spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí
 
Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení
 
nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě
 
dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. 
 
Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze
 
v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie
 
mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie
 
mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy
 
v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování
 
dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní
 
smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě
 
2. let ode dne jejího podpisu.
 
 
5. Cena a platba
 
Nabídka s ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné,
 
a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady
 
na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití
 
komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění
 
objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy
 
mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím.
 
 Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako
 
dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto
 
dohodnuto jinak.
 
V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání
 
zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení
 
vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit
 
dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.
 
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
 
Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
 
Platba předem bankovním převodem
 
Platba v hotovosti při převzetí
 
 
6. Dodací lhůta a podmínky dodání
 
Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží
 
prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost
 
produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti
 
produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 3 dny u zboží skladem.
 
V běžných případech zboží expedujeme do druhého dne (v pracovní dny) od uhrazení plné výše kupní ceny.
 
Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.
 
Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet
 
dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil
 
jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet
 
až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 
Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:
 

Balík do ruky ČP - 110Kč

Balík do ruky  ČP (dobírka) - 140Kč

Balíkovna ČP - 80Kč

Balíkovna ČP (dobírka) - 100Kč

Zásilkovna ČR - 90Kč

 

Rozvoz po Mladé Boleslavi - 50Kč

 

 
7. Záruka a servis
 
Záruční podmínkyna zboží se řídí: Reklamačním řádem prodávajícího.
 
 
8. Ukončení Smlouvy
 
Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku,
 
má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce
 
ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit
 
od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění
 
pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem
 
a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše
 
uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet
 
Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.
 
Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kuní
 
ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.
 
 
9. Závěrečná ustanovení
 
Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž
 
vyvine veškerou potřebnou součinnost.
 
Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek
 
a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.
 
Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy
 
na třetí osobu.
 
Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů,
 
a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.
 
Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých
 
ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.
 
Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména
 
zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace
 
s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném
 
pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie
 
dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto
 
VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi
 
zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.
 
V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno
 
neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními
 
předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní
 
strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení
 
ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními
 
předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.
 
Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním
 
prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc
 
rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím
 
soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl.
 
23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu
 
soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost
 
městského soudu v Mladé Boleslavi pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy
 
a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory
 
v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce
 
a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Mladé Boleslavi.
 
Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.9.2014 a jsou k dispozici taktéž na internetových
 
stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají
 
platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.
 
 
Vytvořil: www.obchodni-podminky.cz

Přihlašte se k odběru newsletteru na Váš e-mail
Přihlašte se a naše nejlepší slevy a nabídky budeme posílat do Vaší e-mailové schránky.

Rychlá navigace

Informace pro Vás

Kontakt

Michal Němec
Skalsko 155
29426 Skalsko
IČ: 62011316, DIČ: CZ8106210959

tel.: +420739012845

michal.nemec@misteromilano.cz

Přihlášení